Rijvereniging de Cavalier te Strijensas

Overzicht artikelen huishoudelijk regelement.

Artikel   1.   Doel.
Artikel   2.   Leden.
Artikel   3.   Verkrijgen van het lidmaatschap.
Artikel   4.   Rechten van de leden.
Artikel   5.   Contributies.
Artikel   6.   Kleding.
Artikel   7.   Bestuur.
Artikel   8.   Benoeming en benoembaarheid.
Artikel   9.   Bestuursvergaderingen.
Artikel 10.   Dagelijks bestuur.
Artikel 11.   Voorzitter.
Artikel 12.   Secretaris.
Artikel 13.   Penningmeester.
Artikel 14.   Kascommisie.
Artikel 15.   Overige commisies.
Artikel 16.   Algemene vergaderingen.
Artikel 17.   Besluitvorming.
Artikel 18.   Opleggen van straffen.
Artikel 19.   Verenigingsorgaan.
Artikel 20.   Eigenaar van pensionstal deCavalier.
Artikel 21.   Stalregelement.
Artikel 22.   Wijziging van het huishoudelijk regelement.
Artikel 23.   Slotbepaling.

Artikel  1. Doel.

a.   het onder de leden aanmoedigen en beoefenen van de hippische sport  in al haar verschijningsvormen.
b.   het organiseren van wedstrijden, demonstraties, clinics en dergelijke op het gebied van de in sub. a genoemde aktiviteiten.
c.   het bevorderen van de deelname aan of door namens de overkoepelende organisatie georganiseerde wedstrijden, trainigen, cursissen en dergelijke op het gebied van de in sub. a
d.   het bevorderen van het contact tussen de leden onderling mede door het organiserenvan aktiviteiten die direct of indirect verband houden met het in sub. a genoemde;
e.   alle andere ten dienste staande middelen, die aan het doel bevordelijk kunnen zijn.

Artikel  2. Leden.

1.   Ten behoeve van het onderscheid in contributies, inschrijfgelden en gelden voor deelname aan wedstrijden en evenementen  worden de leden onderverdeeld in categorien.

2.   De vereniging kent 3 categorien leden, te weten:
a.   leden, zijnde 16 jaar en ouder.
b.   jeugdleden, zijnde jonger dan 16 jaar.
c.   ereleden.

Artikel  3. Verkrijgen van het lidmaatschap.

1.  De aanmelding als lid dient te geschieden door invulling en ondertekening van daartoe het bestuur vastgestelde formulier of via rvdecavalier@gmail.com.

2.  Op het aanmeldingsformulier dienen door kandidaad-lid of door diens wettelijke vertegenwoordiger te worden verstrekt en door ondertekening te worden be-krachtigd:
a.  de door de vereniging verlangde persoonsgegevens, nodig voor de leden administratie.
b.  dat het lid overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk regelement zal handelen en zich daaraan zal onderwerpen.

3.  Bij toelating geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis aan het kandidaad-lid of diens wettelijke vertegenwoordiger, onder opgave van het verschuldigde inschrijfgeld  en de eerste contributietermijn.

4.  Bij niet toelating geeft het bestuur daar van schriftelijke kennis aan het kandi-daad-lid of diens wettelijke vertegenwoordiger onder opgave van redenen. Daarbij wordt tevens vermeld binnen welke termijn en hoe in hoger beroep kan worden gegaan bij de algemene vergadering.

Artikel 4. Rechten van leden.

Elk lid heeft, op basis van zijn toelating als lid en met inachtname van de regels, als gesteld in de wet, de statuten, het huishoudelijk regelement, de besluiten van de algemene vergaderingen van het bestuur van de vereniging alsmede de sta-tuten en het huishoudelijk regelement van de overkoepelende organisatie, de volgende rechten:
a.  deelname aan alle activiteiten van de vereniging;
b.  deelname aan de beraadslagingen en besluitvorming van de vereniging;
c.  het doen van voorstellen voor respectievelijk op de algemene vergadering;
d.  het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een funtie in de organen van de vereniging;
e.  het stellen van kandidaten voor de organen van de vereniging en van de overkoepelende organisatie;
f.  deelname aan opleidingen, cursussen, aktiviteiten en wedstrijden georgani-seerd door of namens de overkoepelende organisatie op zowel kring, regionaal als nationaal niveau;
g. het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie binnen de overkoepelende organisatie;
h. het verlangen van uitkeringen op basis van de door de vereniging en/of de overkoepelende organisatie afgesloten collectieve verzekeringen;
i.  het aantekenen van beroep tegen maatregelen en/of besluiten, die niet volgens de daartoe gestelde regels of normen tot stand zijn gekomen, bij het bestuur en de algemene vergadering van de vereniging.

Artikel 5. Contributies

1.   De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributies en het inschrijfgeld vast voor de onderscheidende catagorien van leden, als vast gelegd in Artikel 2. van dit regelement.
Ereleden en bestuursleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

2.  Naast de hoogte van de onderscheiden contributies en het inschrijfgeld stelt de algemene vergadering tevens de wijze van inning hiervan vast en van de contributies voor de overkoepelnde organisatie.

3.  De contributie over het lopende verenigingsjaar moet binnen een maand na aanvang van dat jaar worden voldaan. Bij niet tijdige betaling volgt een aan-maning waarvan de kosten 5% van de contributie bedragen. Na nogmaals
een maand volgt een tweede aanmaning waarvan de kosten nogmaals 5% van de contributie bedragen. Indien de contributie na 3 maanden nog niet is betaald, volgt automatisch ontzetting uit het lidmaatschap met inachtneming van Artikel 7. lid 5. van de statuten. Bij toelating als lid na 1 september van het lopende verenigingsjaar bedraagdt de contributie 50% van de jaar con- tributie.

4.  De minimum bijdrage voor donateurs en de bijdrage van adverteerders in het verenigingsorgaan wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.

Artikel 6. Kleding

De algemene vergadering stelt, op voorstel van het bestuur, een desgewenst verenigingstenue vast voor deelname aan wedstrijden, demonstraties en overige naar buiten tredende activiteiten van de vereniging.

Artikel 7. Het bestuur.

Het bestuur bestaat uit ten minste 5 leden, te weten:
a. voorzitter:
b. algemeen adjunct;
c. secretaris;
d. penningmeester;
e. wedstrijdsecretaris;
Het bestuur kan desgewenst worden uitgebreid, als vastgelegd in artikel 10. lid 1. van de statuten.

Artikel 8. Benoeming en benoembaarheid

1.  Het bestuur kan voor elk te benoemen bestuurslid een kandidaat stellen.
Voorts heeft elke stemgerechtigde in de algemene vergadering het recht kandidaten te stellen. Deze kandidaatstelling dient, met inachtneming van een termijn van ten minste 14 dagen, schriftelijk aan het bestuur te geschieden. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een verklaring van de kandidaat, dat deze een even- tuele benoeming zal aanvaarden. Het bestuur kan besluiten een kandidaatstelling te aanvaarden, waarbij de termijn van tenminste 14 dagen niet is gehouden, indien:
a.  een kandidaat zich binnen deze periode terug trekt;
b.  er binnen de gestelde termijn nog geen kandidaat is aangemeld. Regelementair aftredende bestuursleden worden geacht kandidaat te zijn tenzij tenzij ten minste 4 weken voor de algemene aan het bestuur mededelen, dat zij niet voor herbenoeming in aanmerking wensen te komen.

2.  Gekozen bestuursleden treden in functie op de de dag volgend op die waarop de algemene vergadering is gehouden. Bij een tussentijdse benoeming treedt de benoeming in functie op de dag volgend op die van zijn benoeming.

3.  Afgetreden bestuursleden worden geacht te zijn afgetreden aan het eind van  de dag waarop de algemene vergadering is gehouden.

Artikel 9.  Bestuursvergaderingen

1.  Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of 2 andere bestuursleden dit nodig achten.

2.  Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen indien meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is.

3.  Alle besluiten worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen worden geacht ongeldig te zijn. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

4.  Over alle voorstellen wordt afzonderlijk en mondeling gestemd tenzij een van de bestuursleden dit anders wenst.

5.  Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend.Dit geldt tevens voor de inhoud van het besluit voor zover werd gestemdover een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Indien onmiddelijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid  daarvan wordt betwist, wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt eennieuwe stemming plaats. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 10.  Dagelijks bestuur

Het bestuur kan uit haar midden een dagelijks bestuur aanwijzen waaraan het, onder haar verantwoordelijkheid, werkzaamheden kan overdragen.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Artikel 11.  Voorzitter

De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging.
Hij leidt de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij officiele gelegenheden tenzij dit aan een ander bestuurslid is overgedragen. Hij beslist in bestuursvergaderingen bij het staken van de stemmen.

Artikel 12. Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor:
a.  het houden van de notulen van de vergadering;
b.  het voeren van de algemene correspondentie;
c.  het in goed geordende staat houden van het archief;
d.  de verzorging van de algemene ledenvergadering;
e.  het jaarlijks op de algemene vergadering schriftelijk verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar.
f.  de verdere door het bestuur, na overleg met hem, op te dragen werkzaamheden.
Hij wordt in zijn werk zonodig bijgestaan door een notulist, een 2e secretaris, de redactie van het verenigingsorgaan en/of de verantwoordelijke voor de leden- administratie.

Artikel 13.  Penningmeester

De penningmeester beheert de gelden en bezittingen van de vereniging.
Hij is verantwoordelijk voor:
a.  en verplicht tot het op verantwoorde en zo rendabel mogelijke wijze bewaren van de aan hem afgedragen en/of toevertrouwde gelden van de vereniging;
b.  het innen en het administreren van de inschrijfgelden en de contributies van de leden;
c.  de controle van deze inkomsten aan de hand van de uit de ledenadministratie af te leiden verplichtingen van de leden;
d.  het innen en administreren van de gelden van donateurs, adverteerders en sponsers;
e.  het innen en administreren van de overige inkomstern;
f.   het beheer van de kas waarbij de hoeveelheid contanten, behoudens goedkeuring per geval van het bestuur, een bedrag van € 250,- niet te boven mag gaan;
g.  het tijdig verrichten van alle betalingen, de controle daarop en het administreren daarvan;
h.  het opstellen en bijhouden van een lijst van alle bezittingen van de vereniging;
i.   het beheer en de administratie van het door de vereniging ingestelde reserve fonds of andere fondsen;
j.   het jaarlijks op de algemene vergadering verslag uitbrengen over de financiele poaitie van de vereniging, in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar;
k.  het opstellen van een begroting voor het komende verenigingsjaar die, na goed- keuring door het bestuur, wordt voorgelegd aan de algemene vergadering;

Artikel 14. Kascommissie

De kascommissie

De kascommissie is belast met de controle van en het toezicht op het geldelijk beheer van de penningmeester en brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan het bestuur.
Dit rapport wordt aan de algemene vergadering aangeboden en zal strekken tot het al of niet goedkeuren van het door de penningmeester gevoerde beleid en tot decharge van het bestuur.
Indien onregelmatigheden worden geconstateerd of vermoed wordt, onmiddelijk verslag uitgebracht aan het bestuur.

Artikel 15. Overige commissies

1.  De vereniging kent 3 permanente commissies, te weten:
a. acticiteitencommissie;
b. redactiecommissie van het verenigingsorgaan;
c. materiaalcommissie.

2. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd de leden van die com- missies te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Deze bevoegdheid geldt tevens voor in te stellen andere permanente alsmede tijdelijke commissies.

3.  Iedere commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.

Artikel 16. Algemene vergaderingen

1.  Leden en ereleden hebben op de algemene vergadering het recht het woord te voeren. Daarnaast kan de voorzitter het woord verlenen aan jeugdleden, de wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdclublid, donateurs en derden.

2.  De voorzitter kan, ter wille van de goede vergaderorde, de volgende maatregelen treffen:
a. een maximum aantal spreekronden per onderwerp bepalen;
b. de maximum spreektijd per spreker beperken;
c. een spreker het woord ontnemen indien deze zich niet beperkt tot het ter bespreking staande onderwerp of zich niet aan de ingestelde spreektijd houdt;
d. besluiten een op de vergadering ingediend voorstel te behandelen of aan te houden. De vergadering kan, indien de voorzitter tot aanhouden besluit en indien het voorstel betrekking heeft op in behandeling zijnde agendapunten, alsnog tot behandeling besluiten;
e. stemming bij acclamatie voor een stemming over personen voorstellen. Indien een van de aanwezigen stemgerechtigen hiertegen bezwaar maakt volgt alsnog een schriftelijke stemming.

3.      Voorstellen, die tenminste 4 weken voor de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend en door tenminste 5 stemgerechtigen zijn ondertekend worden op de agenda geplaatst. Daarnaast hebben stemgerechtigen het recht staande de vergadering voorstellen in te dienen, mits ondersteund door ten- minste 5 stemgerechtigde leden.

Artikel 17. Besluitvorming

1.  De leden alsmede een wettige vertegenwoordiger van het jeugdlid hebben op de vergadering ieder 1 stem. Bestuursleden hebben geen stem.

2.  Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen tenzij de statuten of in het huishoudelijk regelement anders is bepaald.

3.  Indien voor enige stemming een stembureau noodzakelijk is, wordt dit, op voorstel van de voorzitter, door de vergadering benoemd. Het stembureau bestaat uit 3 stemgerechtigde leden.
Het stembureau beslist over de geldigheid van een stembiljet.

4.  Bij een schriftelijke stemming zijn ongeldig de biljetten die:
a. niet zijn ingevuld;
b. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
c. meer bevatten dan hetgeen strekt tot duidelijke aanwijzing van de persoon, personen of zaken die zijn bedoeld;
d. ondertekend of op andere manier zijn gekenmerkt;
e. namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn;
f.  onleesbaar zijn.

5.  Stemming over zaken geschiedt bij hand opsteken. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Indien 1 van de stemgerechtigde leden de uitkomst van de stemming betwijfeld, wordt een stembureau benoemd en volgt mondelinge stemming op basis van de presentielijst.

6.  Stemming over personen geschiedt:
a. bij acclamatie op voorstel van de voorzitter of 1 van de stemgerechtigden, mits hiertegen geen bezwaar wordt aangetekend door 1 van de stemgerechtigen.
b. door middel van een schriftelijke stemming.

7.  Bij een stemming over personen wordt een kandidaad gekozen op basis van de volgende procedure.
Benoemd wordt:
a. degene die bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid (meer dan 50% van het aantal uitgebrachte geldige stemmen) heeft behaald;
b. indien het in sub a. genoemde geen uitsluitsel heeft gegeven, degene die bij een 2 vrije stemming de volstrekte meerderheid heeft behaald.
Indien bij een stemming volgens het in sub b. genoemde geen van de kandidaten een volstrekte meerderheid heeft verworven, volgt een 3e stemming tussen de 2 kandidaten, die bij een stemming volgens het in sub b. genoemde het hoogste aantal stemmen heeft behaald. Indien bij de 3e stemming de stemmen staken, beslist het lot het welk door het stembureau daartoe wordt getrokken.

Artikel 18.  Opleggen van straffen

Indien het bestuur termen aanwezig acht tot het opleggen van een straf wordt, alvorens de straf definitief op te leggen, de beschuldigde eenmaal in de gelegenheid gesteld zich mondeling in een bestuursvergadering te verweren. Deze vergadering vindt plaats op een datum en tijdstip door het bestuur te bepalen, echter niet later dan 4
weken nadat de beschuldiging ter kennis van de beschuldigde is gebracht. Ingeval van verhindering om dringende redenen van de beschuldigde kan het bestuur besluiten andermaal de gelegenheid tot verweer te bieden in een nieuwe vergadering, die binnen 10 dagen na de eerste wordt belegd. Het bestuur is gerechtigd uitspraak te doen, ongeacht de aanwezigheid va de beschuldigde. Dit recht van verweer is niet van toepassing op hen,die zijn tekortgeschoten in hun contributie verplichtingen. Ingeval van schorsing blijft het lid geschorst hangend het verweer en eenvolgens de statuten ingesteld beroep.

Artikel 19.  Verenigingsorgaan

Bij Besluit van de algemene vergadering kan een verenigingsorgaan worden ingesteld, dat op geregelde tiijden onder de leden wordt verspreid.Voor de redactie zal, indien nodig, door het bestuur een redactiecommissie worden benoemd.In het bedrag van de jaarcontributie kan een financiele bijdrage worden opgenomen  ter bestrijding van de
kosten van het vervaardigen en het verspreiden van het verenigingsorgaan.

Artikel 20.  Eigenaar pensionstal de Cavalier

De eigenaar van pensionstal de Cavalier heeft voor de duur dat de rijvereniging te zijnen huize domicilie kiest het recht het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.
Hij kan derhalve, afhankelijk van de agenda, in de gelegenheid worden gesteld de bestuursvergaderingen te adviseren. Hij kan derhalve, afhankelijk van de agenda, in de gelegenheid worden gesteld de bestuursvergaderingen en de algemene vergaderingen bij te wonen. In deze vergaderingen heeft hij een adviserende stem. De tussen
de eigenaar van pensionstal de Cavalier en de rijvereniging gesloten overeenkomst over geldende afspraken is onverkort van toepassing op alle verenigings activiteiten.

Artikel 21.  Stalregelement

Elke wedstrijddeelnemer dient het in de manege geldende stalregelement te respecteren.
De volgende richtlijnen dienen daarbij in acht te worden genomen:
a. Het laden en lossen van de trailers mag slechts geschieden op de daarvoor aange-wezen plaats.
b. de pony/paard mag worden vastgezet.
c. binnen de manege, uitgezonderd in de kantine, mag niet worden gerookt.
d. honden dienen aan de lijn te worden gehouden.
e. pensiongasten mogen niet gehinderd worden tijdens wedstrijden.
f. gedurende het tijdsbestek van de wedstrijd kunnen pensiongasten geen gebruik maken van de binnenbak.

Artikel 22.  Wijziging van het huishoudelijk regelement

Dit regelement kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Een voorstel tot wijziging van dit regelement moet tenminste 3 weken voor de datum van de algemene vergadering opde gebruikelijke wijze aan de leden zijn bekend gemaakt.
Dit regelement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die waarin de algemene vergadering het besluit daartoe heeft genomen.

Artikel 23.  Slotbepaling

In gevallen waarin dit regelement niet voorziet of een artikel voor meer dan 1 uitleg vatbaar is, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur. In alle andere gevallen beslist de algemene vergadering.

Aldus vastgesteld september 2001

Het bestuur.